Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Επίκαιρη Νομοθεσία arrow N.4155, 4156/2013: Αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο

N.4155, 4156/2013: Αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Σάββατο, 22 Ιούνιος 2013

lawyeronthemoveΜε τον νόμο 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι κατωτέρω τροποποιήσεις και ειδικότερα:

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
1. Το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Κατά συνέπεια αα) παύει πλέον η υποχρέωση ύπαρξης ενός τουλάχιστον εταιρικού μεριδίου που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά, ββ) καταργείται η υποχρέωση εξαγοράς μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά ή αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας αντίστοιχα, αν λόγω ακύρωσης μεριδίων δεν υπάρχουν πλέον μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και γγ) η μείωση του κεφαλαίου με ακύρωση υφισταμένων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να επιφέρει και μηδενισμό του κεφαλαίου.

2. Η μετατροπή της Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή καθώς και η μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε. και η καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3419/2005. Σε περίπτωση μετατροπής της Ι.Κ.Ε. σε άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση που το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου, που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

Οι ως άνω τροποποιήσεις προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δεύτερο (Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ.) στο άρθρο 11 με τίτλο «Τροποποιήσεις του ν.4072/2012 (Α’ 86) για τη μετατροπή εταιρειών» του ως άνω νόμου 4155/2013.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Ι.).
Στο άρθρο 10 του ιδίου νόμου 4155/2013 προβλέπονται τροποποιήσεις του νόμου 3419/2005 όσον αφορά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, τις λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, θέματα δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Διοικητικές κυρώσεις.

Ανώνυμες Εταιρίες.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 το εδάφιο 6 της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 (Α’ 237) τροποποιείται ως εξής: «Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περίπτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρμόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία».

Με το νόμο 4156/2013, με τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 122/Α/31.05.2013) προβλέπονται, μεταξύ άλλωνμ και τα εξής:

1. Στο άρθρο τρίτο και στις παραγράφους 5 και 6 του ν.4156/2013 τροποποιούνται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 και η παράγραφος 3 του άρθρου 22 Α΄ του κ.ν.2190/1920, που αφορούν τη μη ανάθεση εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη στις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, για τη διενέργεια πράξης που εμπίπτει στην έννοια της συναλλαγής συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 καθώς και την υποχρέωση έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη αυτού, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει σύγκρουση συμφέροντος.

2. Επίσης στο άρθρο τρίτο και στις παραγράφους 7 και 8 του ν.4156/2013 προστίθενται αντίστοιχα η παράγραφος 3γ στο άρθρο 22 Α’ του ν.2190/1920 που αφορά την περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος μελών Διοικητικού Συμβουλίου και στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 Α’ του ν.2190/1920 προστίθεται εδάφιο σχετικά με τις απαγορεύσεις σε εταιρεία με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν.4156/2013: αα) η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.», ββ) η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.», γγ) η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.»

4. Τέλος στην παράγραφο 12 του άρθρου τρίτου του ιδίου νόμου (4156/2013) ορίζεται ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του και ότι καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των Ν.Π.Ι.Δ.

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01 Δεκ Δεκ 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 Φεβ Φεβ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML