Αρχική arrow Νομικός Βοηθός arrow Παρουσιάσεις Βιβλίων arrow Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου έργου

Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου έργου

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2014

parahorisi dimosias ipiresiasΕν. στοιχ., κανον. πλαίσιο και περιπτ. πρακτ. εφαρμ. κατά το ελλ.και το Ευρ. Κοιν. Δίκαιο. Συμβ. πρακτ. εφαρμ. του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

[Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου - τ. 10]

Συγγραφέας: Γκιτσάκης Ιωάννης

Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία που προβαίνει σε μία συνολική νομική θεώρηση του συστήματος της παραχώρησης, με επίκεντρο την παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και την παραχώρηση δημοσίου έργου, στo πλαίσιo του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, με παράλληλες αναφορές συγκριτικού δικαίου, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Ρωσία κλπ.), αλλά και στις Η.Π.Α. και τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Το βιβλίο εξετάζει τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που συνδέονται με την έννοια της παραχώρησης, τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ελληνική έννομη τάξη, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης που γνωρίζει η εφαρμογή του εν λόγω θεσμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο της μελέτης συνδέεται άμεσα και με την πρόσφατη εφαρμογή στη χώρα μας, με το ν. 3389/2005, του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς στο νομοθετικό πλαίσιο του νέου αυτού θεσμού υιοθετείται το σύνολο σχεδόν των κανονιστικών και συμβασιακών μεθόδων και πρακτικών που διέπουν τις σύγχρονες συμβάσεις παραχώρησης.
Η ανάπτυξη της ύλης κινείται γύρω από έξι θεματικούς άξονες που συνδέονται με την έννοια της παραχώρησης, οι οποίοι αποτελούν και τα αντίστοιχα κεφάλαια της μελέτης. Ειδικότερα:

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται ο γενικότερος προσδιορισμός του συστήματος της παραχώρησης και η αναζήτηση της ιστορικής προέλευσης, της συνταγματικής αναγνώρισης, του ρόλου και της λειτουργίας του στο πλαίσιο του διοικητικού συστήματος και, ειδικότεραι ως μορφής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως εναλλακτικού συστήματος διοικητικής οργάνωσης, ως τρόπου χρηματοδότησης και κατασκευής των μεγάλων δημοσίων έργων υποδομής και ως μεθόδου αποκρατικοποίησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο εννοιολογικός καθορισμός της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας και δημοσίου έργου και η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και διακριτικών τους γνωρισμάτων, καθώς και των ειδικότερων μορφών τους, όπως, η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας εν στενή εννοία, η μίσθωση δημόσιας υπηρεσίας, η διαχείριση δημόσιας υπηρεσίας, η σύμπραξη ή συνεργασία στην εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας και η παραχώρηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης δημοσίου έργου.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η δημόσια υπηρεσία ως αντικείμενο της παραχώρησης, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, των οποίων η ανάθεση σε φορείς του ιδιωτικού τομέα δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, όπως συμβαίνει, ιδίως, στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς στις περιπτώσεις της παραχώρησης ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί της δημόσιας κτήσης, των δημόσιων δραστηριοτήτων αμιγώς ταμιευτικού σκοπού και των ιδιωτικών δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται οι ειδικότερες περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής του συστήματος της παραχώρησης και εξετάζονται τα δημόσια έργα και οι δημόσιες υπηρεσίες (αμιγώς διοικητικού, εμπορικού και βιομηχανικού ή ιδιόμορφου χαρακτήρα), που αποτελούν σήμερα ή έχουν κατά καιρούς αποτελέσει αντικείμενο παραχώρησης, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες στους τομείς της είσπραξης δημοσίων οικονομικών προσόδων, της αστυνόμευσης, της πολεοδομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, των μεταφορών (σιδηρόδρομοι, τραμ, μετρό, αυτοκινητόδρομοι, οδικές γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, ακτοπλοϊκές μεταφορές, λιμένες, μαρίνες, διώρυγες, αεροπορικές μεταφορές, αερολιμένες κ.ά.), της επικοινωνίας (τηλεπικοινωνίες, τηλεγραφικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες), της ενέργειας, της ύδρευσης, της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, της διάδοσης των πληροφοριών και των δημόσιων δεδομένων, καθώς και οι πετρελαϊκές παραχωρήσεις, οι παραχωρήσεις μεταλλείων και οι παραχωρήσεις της εκμετάλλευσης των λοιπών πηγών του εθνικού πλούτου. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάζεται, ιδίως, το συνταγματικώς και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις παραχωρήσεις αυτές, το συνταγματικά επιτρεπτό της ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών σε ιδιώτες, οι διαδικασίες παραχώρησης, οι κυριότερες συμβάσεις παραχώρησης που συνομολογήθηκαν κατά το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν, οι βασικότεροι όροι και ρήτρες των συμβάσεων αυτών, οι ιδιαιτερότητες και οι ιδιομορφίες τους, τα ειδικά ή αποκλειστικά προνόμια και εξουσίες δημοσίου δικαίου που παραχωρήθηκαν στους αναδόχους και, τέλος, τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την ανάθεση και εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, καθώς και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναζητούνται τα πολιτικοοικονομικά, συνταγματικά, κοινοτικά και θεσμικά όρια εφαρμογής του συστήματος της παραχώρησης, εξετάζεται το ζήτημα της ύπαρξης ή όχι ανεκχώρητων δημοσίων υπηρεσιών και διατυπώνονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση των θεωρούμενων ως ανεκχώρητων δημοσίων υπηρεσιών .
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται το θετό δίκαιο που διέπει τις παραχωρήσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων έργων. Ειδικότερα εξετάζονται, οι ειδικές ρυθμίσεις του ισχύοντος εθνικού δικαίου που διέπει τις μονομερείς πράξεις και τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τις συμβάσεις παραχώρησης της κατασκευής και εκμετάλλευσης δημοσίου έργου (στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων και των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων), οι διατάξεις και οι γενικές αρχές του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης (απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας, αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης), οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού που έχουν εφαρμογή στις παραχωρησιούχους επιχειρήσεις και, τέλος, οι ρυθμίσεις του παράγωγου κοινωνικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις στους ειδικούς τομείς, που διέπουν την ανάθεση και τη λειτουργία των συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.

Τιμή: €110,00
ISBN/ISSN: 978-960-445-130-8
Σελίδες: 1296
Copyright: 2006

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
44 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 Δεκ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML