Αρχική arrow Νομικός Βοηθός arrow Νομικές Μελέτες arrow Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει τον Άρειο Πάγο για την τυπολατρική ερμηνεία των νόμων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει τον Άρειο Πάγο για την τυπολατρική ερμηνεία των νόμων

Έχει γραφτεί από Χρήστος Λυντέρης
Σάββατο, 11 Ιούλιος 2009

Στις 5 Απριλίου 2006 το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη προηγούμενη έφεση κατά βουλεύματος, διότι η ασκήσασα την έφεση δεν προσδιόριζε στην σχετική δήλωσή της ενώπιον του αρμοδίου γραμματέα ότι ενεργούσε με την ιδιότητα του κληρονόμου του συζύγου της , αλλά αναφερόταν ως «χήρα Θεμιστοκλή Λούλη». Κατόπιν αυτού, η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ισχυριζόμενη ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα πρόσβασής της σε δικαστήριο, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

 

(σημειωτέον ότι, με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, από την επικύρωσή της με το ν.δ. 53/1974, αποτελεί μέρος του ελληνικού δικαίου με αυξημένη τυπική ισχύ που υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης απλού νόμου).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μολονότι αναγνώρισε ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο δεν είναι απόλυτο αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, ανέφερε εντούτοις ότι οι σχετικοί περιορισμοί, για να είναι συμβατοί με το άρ. 6 παρ. 1 της Σύμβασης,

- δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραβλάπτεται η ουσία του δικαιώματος,

- πρέπει να υπηρετούν έναν δικαιολογημένο σκοπό και

- πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας ανάμεσα στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έκρινε ότι «η υπερβολικά τυπολατρική ερμηνεία του νόμου που αφορά τις τυπικές προϋποθέσεις άσκησης ενδίκου μέσου εκ μέρους ενός δικαστηρίου εμποδίζει στην πραγματικότητα την εξέταση της ουσίας του ενδίκου μέσου αυτού». Ακολούθως, απεφάνθη ομόφωνα ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση «ο Άρειος Πάγος προέβη σε χρήση υπερβολικής τυπολατρίας απορρίπτοντας ως απαράδεκτη την έφεση κατά βουλεύματος που άσκησε η προσφεύγουσα ως πολιτικώς ενάγουσα επειδή δεν προσδιόριζε στην έκθεση εφέσεως ότι ενεργούσε και με την ιδιότητα του κληρονόμου του συζύγου της, παρότι ανέφερε ότι ενεργούσε και ως χήρα αυτού» Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκτίμησε επίσης, ότι η προσέγγιση του Αρείου Πάγου α) να αγνοεί τα στοιχεία της δικογραφίας, β) να αγνοεί τα στοιχεία που προκύπτουν «με λογικό τρόπο από την δικογραφία» και γ) να μην ανατρέχει στο συνοδευτικό της έφεσης υπόμνημα, στο οποίο αναφερόταν ρητά ότι η προσφεύγουσα ενεργούσε και ως μοναδική κληρονόμος του συζύγου της και, εξ αυτού του λόγου, να απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη, παρεμπόδισε το δικαίωμα της προσφεύγουσας σε δίκαιη δίκη υπό την ειδικότερη έκφανσή του της πρόσβασης σε δικαστήριο.

Έτσι, το ΕΔΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή και καταδίκασε την χώρα μας σε καταβολή ποσού 5.000 Ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης της προσφεύγουσας (βλ. Υπόθεση Λούλη κατά Ελλάδος, απόφαση της 31-7-2008, Νομικό Βήμα 2008, σελ. 2513 επ., καθώς και τα σχόλια Β. Χειρδάρη, σελ. 2518 επ.)

 

Η συγκεκριμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί την 8η κατά σειρά απόφαση βάσει της οποίας καταδικάζεται η υπερβολική τυπολατρία του ανωτάτου ελληνικού δικαστηρίου (Όπως παραθέτει και ο Χειρδάρης, ό.π., σελ. 2519, οι λοιπές 7 αποφάσεις είναι οι εξής:. Μπουλουγουράς κατά Ελλάδος της 27-5-2004, Λιακόπουλος κατά Ελλάδος της 24-5-2006, Ευσταθίου κατά Ελλάδος της 27-7-2006, ΝοΒ 2006, σελ. 1170 επ. με παρατηρήσεις Χειρδάρη, Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος της 14-12-2006, ΝοΒ 2007, σελ. 206 επ με παρατηρήσεις του ιδίου, Perlala κατά Ελλάδος της 14-2-2007, ΝοΒ, 2007, σελ. 520 επ. με σχόλια Χούρσογλου, Λιοναράκης κατά Ελλάδος, της 5-7-2007 με σημείωση Μαργαρίτη, Νοβ 2007, σελ. 2212 επ. και Βασιλάκης κατά Ελλάδος της 17-1-2008, ΝοΒ 2008, σελ. 1065 επ. με παρατηρήσεις Χειρδάρη Νομικό Βήμα 2008, σελ. 2519).

Μολονότι έχει πλέον καταστεί προφανές ότι η τυπολατρία αυτή αποτελεί νομική διαστροφή, από τον αριθμό και την συχνότητα των ανωτέρω συνεχόμενων καταδικαστικών αποφάσεων δεν επιτρέπεται να αισιοδοξεί κανείς ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας προτίθεται να εγκαταλείψει τις τυπολατρικές εμμονές του και να ενδιαφερθεί επιτέλους για την διευκόλυνση της πέραν του φορμαλισμού πραγματικής κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων.

Στις 24-5-2009, ο Άρειος Πάγος, ενεργώντας αυτή την φορά ως όργανο ανακήρυξης των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009, με την υπ’ αρ. 66/2009 απόφασή του δεν ανακήρυξε μεταξύ άλλων κομμάτων και το κόμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ, με την αιτιολογία της ύπαρξης τυπικών παραλείψεων στις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων του.

Ο Άρειος Πάγος, με την απόφασή του αυτήν να αποκλείσει από τις εκλογές  κόμματα, αλλά και παγκόσμιες προσωπικότητες, όπως ο Ρος Ντέιλι, δεν παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, διότι η εν λόγω Σύμβαση αναφέρεται σε ατομικά και όχι σε πολιτικά δικαιώματα. Με την εμμονή του όμως στην τήρηση των τύπων  (τους οποίους θα μπορούσε εύκολα να παρακάμψει με μία απλή επικοινωνία προς διόρθωση τυχόν παραδρομών, δεδομένου μάλιστα ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ενεργούσε καν ως δικαστήριο αλλά ως διοικητική αρχή), έπληξε το πιο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολιτικού κόμματος, ήτοι την συμμετοχή του στις εκλογές. Έτσι, στο βαθμό που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.29 παρ. 1 του Συντάγματος, τα κόμματα εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος  έπληξε την ίδια την δημοκρατία.

 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής, μέλος ΠΣ Δημοκρατικών.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2009

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο!

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
44 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 Δεκ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML