Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Πρωτοβουλίες arrow Πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Υποβλήθηκε από Χρήστος Κλειώσης
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2009

e-justiceΗ ηλεκτρονική δικαιοσύνη, δηλαδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και μετά  την απονομή της δικαιοσύνης όπως π.χ. η κατάθεση δικογράφου, καθώς και δυνατότητα λήψεως εξ αποστάσεως έγκυρων νομικών πληροφοριών και πιστοποιητικών, είναι το κλειδί για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Αυτό ακριβώς είναι και το αίτημα  το οποίο συνυπογράφουμε, σαν  νέοι δικηγόροι προερχόμενοι από  διαφορετικές πόλεις αλλά και πολιτικές απόψεις, γιατί πιστεύουμε ότι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και η συνακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης (δικαστών δικηγόρων και δικαστικών γραμματέων) που είναι τα πρώτα θύματα της γραφειοκρατίας, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση του κύρους των θεσμών της δικαιοσύνης στα μάτια ολόκληρης της κοινωνίας.

Σκοπός της προσπάθειάς μας δεν είναι να εξαπολυθεί ένα  ακόμη πυροτέχνημα που ακούγεται συνήθως προεκλογικά και αμέσως μετά ξεχνιέται. Σκοπός μας είναι να ασκηθεί οργανωμένη και συντονισμένη πίεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και στους υπεύθυνους για τα θέματα δικαιοσύνης στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε εκδοθεί  το προβλεπόμενο από το άρθρο 42 του Ν. 3659/2008 προεδρικό διάταγμα για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, και μάλιστα κατά τρόπο που δεν θα δικαιολογήσει απλώς μια ακόμη δημόσια δαπάνη υπέρ ενός ημέτερου εργολάβου αδιαφορώντας για την ποιότητα του παραδοτέου έργου, αλλά κατά τρόπο που θα φέρει την Ελληνική δικαιοσύνη στην πρωτοπορία του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης.

Με τις σκέψεις αυτές αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συντάξουμε την ακόλουθη ανοικτή επιστολή προς την Βουλή των Ελληνών και ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο και να αναδείξουμε έτσι το θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΡΩΤΗΜΑ

(του άρθρου 125 του Κανονισμού της Βουλής)
Με θέμα την ηλεκτρονική δικαιοσύνη στη Ελλάδα
*****


1. Επειδή το άρθρο 5Α § 2 Σ 1975/1986/2001 προβλέπει τα ακόλουθα:

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»

2. Επειδή το άρθρο 42 του Ν. 3659/2008 προβλέπει τα ακόλουθα:

«1. Οι δικαστικές αποφάσεις και πράξεις, οι εκθέσεις, τα δικόγραφα και κάθε άλλο έγγραφο που απευθύνεται στα δικαστήρια ή εκδίδεται από αυτά επιτρέπεται να κατατίθενται, να επιδίδονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται παράβολα, δικαστικά ένσημα και οποιαδήποτε τέλη υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Το δικαστήριο, κατ` αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, επιτρέπεται να εξετάζει μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διαδίκους χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδριάσεως του. Η εξέταση διεξάγεται με ταυτόχρονη μετάδοση εικόνας και ήχου στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η ανωτέρω εξέταση γίνεται με παρουσία δικαστή και επέχει θέση εξέτασης στο ακροατήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου, που λαμβάνεται κατά την παρούσα παράγραφο, δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.
3. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται τα δικαστήρια, το είδος των υποθέσεων, η διαδικασία εισπράξεως των παραβόλων, δικαστικών ενσήμων και τελών, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
4. Η τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση των εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση μηχανογραφικού συστήματος. Με απόφαση του αρμόδιου για την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας οργάνου, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, διαπιστώνεται η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου. Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να ορίζεται ότι καταργούνται όλα ή ορισμένα από τα τηρούμενα βιβλία.
»

3. Επειδή το άρθρο 21 του Νόμου 2664/1998 προβλέπει τα ακόλουθα:

«1. Η πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία τελεί υπό τους περιορισμούς του ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" (ΦΕΚ 50 Α').
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τρόπος και οι όροι άσκησης του κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιώματος πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην επί τόπου έρευνα των κτηματολογικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στην έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ηλεκτρονική σύνδεση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων και σε κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.
»

4. Επειδή για όλους τους ανωτέρω λόγους είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο της ελληνική νομοθεσίας ελευθέρως προσβάσιμης και εκτυπώσιμης μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου από τον κάθε Έλληνα πολίτη, στο πρότυπο της αντίστοιχης γαλλικής κρατικής ιστοσελίδας: www.legifrance.gouv.fr., της γερμανικής: http://www.gesetze-im-internet.de/ και της αγγλικής: http://www.statutelaw.gov.uk/.

5. Επειδή, κατά τα άνω, παρατηρείται το γεγονός ο κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί μέσω διαδικτύου για ξένες νομοθεσίες άμεσα και δωρεάν, αλλά τη νομοθεσία της χώρας του, της οποίας, κατά τα λοιπά, η άγνοια δεν συγχωρείται, μπορεί να τη δει μόνο στη οθόνη του υπολογιστή του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να την τυπώσει, μόνο και μόνο για να υποχρεωθεί να αγοράσει σε έντυπη μορφή το σχετικό ΦΕΚ, ώστε να καλυφθούν σχετικά επιδόματα των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου.

6. Επειδή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη αρχίσει ο διάλογος για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη ήδη με το από 18.12.2008 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέτει τις γενικές αρχές ενός πλαισίου που θα την διέπει (βλ σχετικό σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) αλλά και με την κατάρτιση και εφαρμογή  από την Ε.Ε. του σχεδίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (ejustisce Integrated Project http://www.ejustice.eu.com/).

7. Επειδή η Ελλάδα, λόγω της γραμματειακής γραφειοκρατίας, των ελλείψεων σε υπαλληλικό προσωπικό, αλλά και σε υλικοτεχνικές υποδομές  αποτελεί μια από τις χώρες της ΕΕ με τον χειρότερο δείκτη καθυστερήσεων στην εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

8. Επειδή η χώρα μας έχει κατ’ επανάληψη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, η οποία αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας.

9. Επειδή οι συχνές καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων επιφέρει συνοπτικά τις εξής συνέπειες:

Α. Κοινωνικοπολιτικές και δικαιοπολιτικές: ι.) Αποδυναμώνεται ο κοινωνικός και πολιτικός ιστός, λόγω της γενικευμένης αμφισβήτησης των πολιτών για τους θεσμούς του κράτους, που αδυνατεί να ικανοποιήσει το επιβαλλόμενο από το Σύνταγμα αίτημα του πολίτη για παροχή έγκαιρης έννομης προστασίας. ii) Κλονίζεται η κοινωνική  και οικογενειακή ειρήνη, όταν χιλιάδες διάδικοι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται επί χρόνια σε κατάσταση αγωνιώδους αναμονής για την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων που έχουν ζωτική σημασία για τους ίδιους και τις οικογένειες τους (π.χ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάξεις, επιδόματα κ.α.) ή για την έκδοση και τελεσιδικία των σχετικών δικαστικών αποφάσεων iii) Είναι ευνόητο από τα παραπάνω ότι προσβάλλεται το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών και τραυματίζεται  η κοινωνική συνοχή.

B. Οικονομικές: i) Παρεμποδίζεται καταχρηστικά η είσπραξη από το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία τεράστιων ποσών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος και εν γένει η ελληνική κοινωνία  να ζημιώνονται υπέρμετρα. Ανάλογα ισχύουν και για επίδικα ποσά που δικαιούνται να εισπράξουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. ii) Πολλοί εγχώριοι ή ξένοι επενδυτές διστάζουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις φοβούμενοι μεταξύ άλλων και την αργοπορία στην απονομή δικαίου της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Γ. Περιβαλλοντικές - Δημοσιονομικές: (i) Οι παραδοσιακές μορφές κατάθεσης δικογράφων, εκδόσεως αποφάσεων, διεξαγωγής των δικών, δημοσιεύσεως των νομοθετικών κειμένων κ.λπ., εκτός από χρονοβόρες, συνεπάγονται και την σημαντική κατανάλωση χάρτου και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτικών υλικών, τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, (ii) Η αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου τήρησης αρχείων με ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικογραφιών, συμβολαίων, δικογράφων, αποφάσεων, κ.λπ. θα εξοικονομούσε χώρους, τους οποίους το Δημόσιο αναγκάζεται να μισθώνει με καθόλου αμελητέα μισθώματα, οι δε απελευθερωθέντες χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή και δημιουργίας περισσότερων δικαστικών αιθουσών.

Δ. Κοινωνικές - προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στην Δικαιοσύνη: Μια δικαιοσύνη που απαιτεί την διεκπεραίωση διαφορετικών ενεργειών σε περισσότερες υπηρεσίες και χρονικά σημεία είναι μια δικαιοσύνη εχθρική προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι πραγματικά κοινωνικός αποκλεισμός για τους ΑμΕΑ δικηγόρους και πολίτες η απουσία ειδικών προβλέψεων για αυτά τα πρόσωπα. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, όντας εκ της φύσεώς της αποϋλοποιημένη δεν θα διαφοροποιεί τους πολίτες και τους δικηγόρους αναλόγως των δυνατοτήτων κινητικότητάς τους. Είναι λοιπόν εμπέδωση του κοινωνικού κράτους και δείγμα σεβασμού προς αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες η καθιέρωση της εξ αποστάσεως απονομής δικαιοσύνης μέσω του διαδικτύου ώστε οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες (π.χ. κατάθεση δικογράφου ή μαρτυρία στο ακροατήριο) να μπορούν να διεκπεραιώνονται χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση αυτών των προσώπων.
Η παρούσα παρωχημένη οργάνωση της δικαιοσύνης στερεί τους συναδέλφους δικηγόρους που είναι ΑμΕΑ από την άσκηση του επαγγέλματός τους κατά τρόπο ακώλυτο και κυρίως κατά τρόπο ισότιμο με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, διότι για τη διεκπεραίωση και της πιο απλής ενέργειας (όπως π.χ. η λήψη ενός πιστοποιητικού) απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου προσώπου σε περισσότερες υπηρεσίες και δη σε διάφορα χρονικά σημεία. Το πρόβλημα δε αυτό επιτείνεται με γεωμετρική πρόοδο από την ήδη κακή κτηριακή υποδομή των δικαστηρίων και των λοιπών συναφών δημοσίων υπηρεσιών, η οποία δεν είναι καθόλου φιλική προς τα ΑμΕΑ, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ως άνω χώροι δεν έχουν ούτε σχεδιαστεί ούτε διαρρυθμιστεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών (π.χ. με ειδικές ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια, με ανελκυστήρες που να επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε όροφο, με ειδικά πλακίδια για τους τυφλούς, κ.λπ.).
Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, όντας εκ της φύσεώς της αποϋλοποιημένη θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίλυση του άνω απαράδεκτου για μία ευρωπαϊκή χώρα αποκλεισμού, αφού θα καταστεί, μεταξύ άλλων, δυνατή και η καθιέρωση της εξ αποστάσεως απονομής δικαιοσύνης μέσω του διαδικτύου ώστε οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες (π.χ. κατάθεση δικογράφου ή μαρτυρία στο ακροατήριο) να μπορούν να διεκπεραιώνονται χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση αυτών των προσώπων. Ειδικώς για την περίπτωση των ΑμΕΑ, η προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δεν θα αποτελέσει απλώς εμπέδωση του κοινωνικού κράτους και δείγμα σεβασμού προς αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά θα σηματοδοτήσει και το τέλος της καθημερινής παραβιάσεως μίας σειράς θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, όπως αυτά της ανθρώπινης αξίας, της ισότητας, της ελευθερίας, της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας, της επαγγελματικής -επιχειρηματικής ελευθερίας, κ.ά.

E. Διεθνείς: Βλάπτεται σε διεθνές επίπεδο η αξιοπιστία της χώρας, με αφορμή τις υπερβολικές -σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο- καθυστερήσεις και την ποιοτική υποβάθμιση που αυτή επιφέρει στην απονομή δικαιοσύνης.

10. Επειδή η τήρηση αρχείων σε σχέση με τις εκδικασθείσες και υπό εκδίκαση υποθέσεις από τις γραμματείες των αρμόδιων δικαστηρίων με σημαντικές νομικές πληροφορίες γίνεται σε πολλές περιπτώσεις χειρογράφως, ή με ημιτελή μηχανογράφηση και οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες μόνο στους γραμματείς, γεγονός που αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας των δικαστικών εγγράφων που πρέπει να διέπει τα ενδιαφερόμενα διάδικα μέρη, αλλά και υπονομεύει την αξιοπιστία της δίκης (υπάρχουν περιπτώσεις που ανεξήγητα χάνονται σημαντικά έγγραφα από τα αρχεία των φακέλων).

11. Επειδή η καταγραφόμενη αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισάγονται στα δικαστήρια έχει σαν επακόλουθο την περαιτέρω αύξηση της γραφειοκρατίας και του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους της νομικής υπηρεσίας η οποία μετακυλίεται στην κοινωνία.

12. Επειδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να επιταχύνει ουσιαστικά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων διευκολύνοντας όλους τους  φορείς του χώρου της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι δικηγόροι επωφελούνται, διότι απλοποιείται η κατάθεση, η λήψη και εν γένει η διακίνηση και ο έλεγχος δικαστικών εγγράφων. Παράλληλα, γίνεται ευχερέστερη η παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, διευκολύνεται το έργο των δικαστικών λειτουργών, διότι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση των δικαστικών υποθέσεων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες συγκριτικής παράθεσης και ελέγχου της νομολογίας, έτσι ώστε οι δικαστές θα μπορούν ευχερέστερα πληρέστερα και συντομότερα  να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Από τα παραπάνω επωφελείται όμως και το γραμματειακό προσωπικό των δικαστηρίων, διότι αναβαθμίζεται ποιοτικά η εργασία τους και με την κατάλληλη επιμόρφωση ο ρόλος τους θα μπορούσε να γίνει δημιουργικότερος στον κρίσιμο αυτόν τομέα.
Άλλωστε, η ίδια η εισηγητική έκθεση του νόμου αποδέχεται ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη είναι ταυτόσημη με την επιτάχυνση των διαδικασιών στα δικαστήρια και τις γραμματείες αυτών.

13. Επειδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις γραμματείες των δικαστηρίων κοστίζουν σημαντικά σε κόπο, χρόνο και χρήμα, όχι μόνο στους δικηγόρους και τους δικαστές, αλλά και στο κράτος και εν γένει σε ολόκληρη την κοινωνία. Ειδικά η υφιστάμενη γραφειοκρατία πλήττει ιδιαίτερα τους νέους δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και τους δικαστές,, υποβαθμίζοντας την ποιότητα εργασίας τους, υπονομεύοντας την επαγγελματική τους κατάρτιση και κατ’ επέκταση την ομαλή επαγγελματική τους εξέλιξη.

14. Επειδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις γραμματείες των δικαστηρίων κοστίζουν σημαντικά σε χρόνο και χρήμα, όχι μόνο στους δικηγόρους, αλλά και στο κράτος  και εν γένει σε ολόκληρη την κοινωνία. Αλλά και ειδικά εμάς τους νέους δικηγόρους η γραφειοκρατία μας εμποδίζει να εξελιχθούμε επαγγελματικά αναγκάζοντάς μας να σπαταλήσουμε άπειρες εργατοώρες σε ουρές αναμονής και σε αναζήτηση νομικών πληροφοριών σε παλιά φθαρμένα βιβλία και αρχεία.

15. Επειδή ο χρόνος που σπαταλιέται στη διεκπεραίωση χρονοβόρων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων από τους  δικηγόρους  είναι χρόνος που θα μπορούσε να αφιερωθεί, αν αυτές διεκπεραιώνονταν ηλεκτρονικώς, σε ουσιαστικότερη μελέτη και ποιοτικότερη προετοιμασία των υποθέσεων.

16. Επειδή τα χρήματα και ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί από τη χρήση των τεχνολογιών διαδικτύου θα ωφελήσει την κοινωνία πολλαπλά:

Α) Αφενός θα επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης αφού το ίδιο προσωπικό στις γραμματείες των δικαστηρίων θα μπορεί στον ίδιο χρόνο να  διεκπεραιώσει περισσότερες υποθέσεις. Αλλά και οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί δεν θα χρειάζεται να αναζητούν σε υλική μορφή τον φάκελο μιας υπόθεσης αλλά θα τον έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου.
Β) Αφετέρου θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στην δικαιοσύνη, αφού η μέχρι τώρα καθυστέρηση εκδίκασης έχει οδηγήσει σε μια μορφή οιονεί αρνησιδικίας ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις διαδίκων που δικαιώθηκαν μετά θάνατον λόγω καθυστέρησης της υπόθεσης (ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια σε διαφορές σχετικά με συντάξεις).
Γ) Επιπλέον, θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και των ιδιωτών και θα εξοικονομηθούν χρήματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διότι με την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης θα επιταχυνθεί και η είσπραξη από το κράτος ή από ιδιώτες επίδικων χρηματικών ποσών, αλλά και θα αρθούν σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια, που λειτουργούν αποτρεπτικά στην έλευση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα.
Δ) Τέλος, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα βοηθούσε εμμέσως πλην σαφώς ακόμα και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποσυμφόρηση της ήδη επιβαρυμένης κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα. Και τούτο διότι θα αποφεύγονταν πλήθος καθημερινών μετακινήσεων δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών ή διαδίκων από και προς τα αρμόδια δικαστήρια, απλώς και μόνο για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων ή τη λήψη πληροφοριών, οι οποίες μετακινήσεις είναι δεδομένο ότι επιβαρύνουν το ήδη οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και τη μολυσμένη ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων.

Για τους παραπάνω λόγους
Ζητούμε

Να ενημερώσει ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης τους Έλληνες πολίτες  αναλυτικά και με ακρίβεια:

1) Σχετικά με τις συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν γίνει  ή που σχεδιάζονται να γίνουν σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3659/2008.
2) Σχετικά με το αν υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και με ποια μορφή, σχετικά με την υιοθέτηση και προώθηση εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, σύμφωνα άλλωστε και με τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 30.5.2008 «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)» COM(2008) 329, SEC (2008)1947 SEC(2008)1944 ή άλλα σχετικά κείμενα
3) Αν έχει γίνει οποιαδήποτε προϋπολογιστική μελέτη σχετικά με το κόστος της υλοποίησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς και αν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια  για συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαλόγου   για την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ή έστω από άλλους φορείς.
4) Αν έχει προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον η ηλεκτρονική έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών που εκδίδονται  από της γραμματείες των δικαστηρίων (π.χ. περί μη πτωχεύσεως περί μη  αποποιήσεως κλπ) κατά τα πρότυπα των Κ.Ε.Π ή έστω αν έχουν   προγραμματιστεί αντίστοιχες σχετικές ενέργειες που ενισχύουν την   ηλεκτρονική δικαιοσύνη, επιταχύνοντας παράλληλα και τον χρόνο απονομής  της δικαιοσύνης.
5) Σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν οι πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις, όπως επίσης και για τον χρόνο που αυτά πρόκειται να εκδοθούν.
6) Σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα τα (ενδεχομένως) σχεδιαζόμενα μέτρα για την  ηλεκτρονική δικαιοσύνη.
7) Σχετικά με την πορεία των εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των λειτουργούντων κτηματολογικών γραφείων.
8) Σχετικά με τον λόγο και τη νομική βάση,  σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει για την ηλεκτρονική συνδρομή στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τους νόμους και τις αποφάσεις που δημοσιεύονται, κατά παραβαση  της αρχής της διαφάνειας και της ελεύθερης άνευ οικονομικών ή άλλων όρων πρόσβασης όλων των πολιτών στην κρατική νομοθεσία. Σημειωτέον, οτι την ίδια στιγμή τα αντίστοιχα φύλλα της Ε.Ε., αλλά και χωρών, όπως π.χ. η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία κ.ά. είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου.

H Πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Ακολουθούν τα ονομετεπώνυμα όσων από τους συνολικά 69 υπογράψαντες δέχθηκαν να δημοσιευθούν:

Ανδρουτσόπουλος Σταύρος,
Δικηγόρος Αθηνών
Ανιφτού Πωλίνα,
Δικηγόρος Αθηνών
Βαρνάβας Αλέξανδρος,
Δικηγόρος Αθηνών
Βογιατζής Δημήτρης
Δικηγόρος Αθηνών
Γεωργαντέλλης Δημήτρης
Δικηγόρος Αθηνών
Δεβελέκος Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών
Δημουλάς Νικόλαος, Δικηγόρος Αθηνών
Δικαίος Ελευθέριος, Δικηγόρος Αθηνών
Θεοδωρόπουλος Αλέξιος
Δικηγόρος Αθηνών
Θωμαίδης Αναστάσιος, Δικηγόρος Αθηνών
Καμπάς Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Κατράνης Αριστοτέλης
Δικηγόρος Αθηνών
Κλειώσης Χρήστος, Δικηγόρος Αθηνών
Κοκκινάκη Χριστινα, Δικηγόρος Ηρακλείου
Κοκκίνου Διονυσία
Δικηγόρος Αθηνών
Κρέπη Κωνσταντίνα,
Δικηγόρος Αθηνών
Λαγούδης Νεκτάριος, Δικηγόρος Τρικάλων
Λουκάς Παναγιώτης,
Δικηγόρος Λαμίας
Μαγαρίτης Μιχαήλ,
Δικηγόρος Τρικάλων
Μερεντίτης Άρης, Δικηγόρος Τρικάλων
Μίχος Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αθηνών
Μούκας Γεώργιος Αλέξανδρος
Δικηγόρος Αθηνών
Μπαζάντες Απόλλων, Ασκούμενος Δικηγόρος Αθηνών
Μπαρδούτσου Ζωή, Δικηγόρος Αθηνών
Μπαρμπαγάλου Αγγελική, Δικηγόρος Αθηνών
Μπριλλάκης Μάρκος,
Δικηγόρος Αθηνών
Ντάσκας Αλέξανδρος, Δικηγόρος Αθηνών
Παλάρας Μιχαήλ,
Δικηγόρος Αθηνών
Πάνου Αγγελική, Δικηγόρος Αθηνών
Παπαδάκου Παναγιώτα, Δικηγόρος Τρικάλων
Παπαϊωάννου Έφη, Δικηγόρος Αθηνών
Παπανικολόπουλος Παντελής,
Δικηγόρος Αθηνών
Παραδείσης Νικόλαος, Δικηγόρος Χίου
Πειρούνης Δημήτρης, Δικηγόρος Ναυπλίου
Πολίτης Δημήτριος Νικόλαος,
Δικηγόρος Αθηνών
Ρεντούλης Παντελής, Δικηγόρος Αθηνών
Ρούντας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών
Σαϊτάκης Κίμων, Δικηγόρος Αθηνών
Σακκά Βασιλική,
Δικηγόρος Αθηνών
Σακκά Δέσποινα,
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος Αθηνών
Σαρρής Ιωάννης, Δικηγόρος Αθηνών
Σιδερής Κωνσταντίνος,
Δικηγόρος Αθηνών
Σκαπινάκης Θεόδωρος-Ορέστης, Δικηγόρος Αθηνών
Στεργιάκης Ηλίας, Δικηγόρος Αθηνών
Στρατάκης Σοφοκλής,
Δικηγόρος Αθηνών
Τάκης Κώστας,
Δικηγόρος Αθηνών
Τεμπέλης Δημήτριος, Δικηγόρος Αθηνών
Τρίμμης Δημήτριος, Δικηγόρος Τρικάλων
Υψηλάντη Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών
Φασλής Χρήστος, Δικηγόρος Αθηνών
Ψωμάς Αποστόλης, Δικηγόρος ΑθηνώνΣημεία συλλογής υπογραφών

Στα ακόλουθα σημεία μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της αίτησης-αναφοράς, καθώς και να υπογράψετε το κείμενό της.

Αθήνα:
Ιπποκράτους 7, στο φωτοτυπείο της κυρία Χρύσας Παπαπλάκα στην στοά των θεάτρων Γκλόρια και Διάνα.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην διαδικασία συλλογής υπογραφών μπορεί να χρησιμοποιήσει την φόρμα αυτή. Αν κάποιος επιθυμεί να γίνεται η συλλογή υπογραφών σε φωτοτυπείο μπορούμε να του στείλουμε και το λογότυπο της Πρωτοβουλίας, ώστε να το αναρτήσει στο φωτοτυπείο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2010

1 Σχόλιο

Kleiosis
Χρήστος Κλειώσης
21 Ιούνιος 2009, 16:22
Έχεις δίκιο οτι θα ήταν πολύ πιο πρακτικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα γινόταν δεκτή μια τέτοια αναφορά από την γραμματεία της Βουλής. Για αυτό επιλέχθηκε η χειρόγραφη υπογραφή.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
48 Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML