Αρχική arrow Νομικός Βοηθός arrow Νομικές Μελέτες

Νομικές Μελέτες

Η οφειλή λόγω στεγαστικού δανείου ως λόγος μείωσης της φορολογητέας αξίας ακινήτου

Έχει γραφτεί από Χρήστος Κλειώσης
Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014

enfiaΤου Χρήστου Κλειώση(*)

Το άρθρο 78 του Συντάγματος ορίζει ότι αντικείμενο της φορολογίας μπορεί να είναι η περιουσία . Τι είναι όμως η περιουσία κατά το Σύνταγμα;
Μια πρώτη προσέγγιση, που φαίνεται να υιοθετεί και το υπουργείο Οικονομικών είναι η «Πραγματιστική»: Περιουσία είναι ένα σύνολο αγαθών που πραγματικά ανήκει σε ένα πρόσωπο. Πρόκειται για μια καθαράοικονομίστικη προσέγγιση που αγνοεί το θεσμικό υπόβαθρο της ιδιοκτησίας.
Μια προσέγγιση όμως πιο νομική, ορίζει την περιουσία ως «το σύνολο νομικών σχέσεων μεταξύ προσώπου και πραγμάτων» και κατά συνέπεια μόνο ότι ο νόμος έχει ήδη ορίσει ως περιουσία μπορεί να θεωρηθεί ως αντικείμενο φορολόγησης.
Στην περίπτωση δε των ακινήτων μπορούμε να μιλάμε για περιουσία μόνο μέσα από το πρίσμα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων όπως τα διαμόρφωσε ο αστικός κώδικας, αντικείμενο δε της φορολόγησης μπορεί να γίνει μόνο η αξία που έχει ήδη προσδιοριστεί από το εμπράγματο δίκαιο. Και στον αστικό κώδικα δεν υπάρχει μόνο το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας. Υπάρχει και το αθόρυβο εμπράγματο δικαίωμα της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης που έχουν οι τράπεζες πάνω σε εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα.

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2014
Διαβάστε περισσότερα...

Δικαίωμα διατροφής εν διαστάσει συζύγου

Έχει γραφτεί από Αναστασία Μήλιου
Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014

dikaioma-diatrofisΓράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος *

Δικαίωμα διατροφής μετά από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης δεν έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα ή τα ενήλικα που αποδεδειγμένα σπουδάζουν, αλλά και ο/η σύζυγος που έχει το μικρότερο από τους δύο εισόδημα, με αίτημα του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή μόνο της τακτικής αγωγής.

Ειδικότερα από το σύνολο των διατάξεων του νόμου που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, (όχι σε περίπτωση διαζυγίου), οπότε εξακολουθεί μεν  τυπικά ο μεταξύ των συζύγων γάμος, αλλά δεν μπορεί να γίνει λόγος περί συνεισφοράς αυτών προς αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή, αφού με τη διακοπή της συμβίωσης έπαυσε να υπάρχει και να λειτουργεί κοινός οίκος και να δημιουργούνται οικογενειακές ανάγκες, εκείνος από τους συζύγους που διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία δικαιούται από τον άλλο, ανεξαρτήτως του εάν είναι εύπορος ή άπορος, διατροφή σε χρήμα, που προκαταβάλλεται μηνιαίως και υποκαθιστά τη συνεισφορά του υπόχρεου υπό συνθήκες οικογενειακής ζωής.

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014
Διαβάστε περισσότερα...

Άκυρη δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο λόγω καταχρηστικότητας των όρων της

Έχει γραφτεί από Αναστασία Μήλιου
Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014

daneio-elvetiko-fragkoΓράφει η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*

Τα ελληνικά Δικαστήρια έκριναν ότι είναι άκυροι οι όροι των γενικων συναλλαγών όταν δεν ειναι σαφείς και κατανοητοί για τον μέσο πολίτη όταν αυτός δεν έχει πλήρως ενηρωθεί για τους κινδύνους και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που μπορεί να ενέχουν. Ειδικότερα για κάποιον ο οποίος σύναψε με τράπεζα, σύμβαση στεγαστικού δανείου σε συνάλλαγμα, ποσού 166.680,60 ελβετικών φράγκων έκρινε άκυρο και καταχρηστικό τον όρο, σύμφωνα με τον οποίο «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής».
Και τούτο διότι ενώ η ισοτιμία του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του ανωτέρω δανείου, την 8η Ιουνίου 2007, ήταν 1,658300, στη συνέχεια, διαφοροποιήθηκε, με αποτέλεσμα, την 1η Οκτωβρίου 2012, να ανέλθει στο 1,1833000, αφού το ελβετικό νόμισμα ισχυροποιήθηκε έναντι του ευρώ. Η μεταβολή αυτή στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστουν όλες οι καταβολές, που ο ίδιος πραγματοποίησε (σε ευρώ) έναντι του παραπάνω δανείου, με συνέπεια το αρχικό του κεφάλαιο, υπολογιζόμενο σε ελβετικά φράγκα, να έχει μεν ελαττωθεί κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, υπολογιζόμενο, όμως, σε ευρώ, να παραμένει υψηλό, έχοντας μειωθεί από το ποσό των 105.319,58 ευρώ (την 8η Ιουνίου 2007) μόλις σ`αυτό των 89.004,96 ευρώ (την 1η Οκτωβρίου 2012).

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 24 Αύγουστος 2014
Διαβάστε περισσότερα...

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους

Έχει γραφτεί από Αναστασία Μήλιου
Κυριακή, 13 Ιούλιος 2014

ikaΓράφει η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*

Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό του ΙΚΑ «Κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεώστητα από το ΙΚΑ επιστρέφεται εντόκως».

Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους , που δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα ότι ο ασφαλισμένος τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο. Αν η αναζήτηση στρέφεται κατά προσώπου διαφορετικού από τον εισπράξαντα, ο δόλος πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο αυτού.

Όταν π.χ. ασφαλισμένος ελάμβανε το κατώτατο όριο σύνταξης από το ΙΚΑ αν και ήταν συνταξιούχος και του ΤΕΒΕ, ο οποίος εν τω μεταξύ απεβίωσε και η χήρα αυτοβούλως γνωστοποίησε στο ΙΚΑ την ύπαρξη δύο συντάξεων. Η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την πενταετία αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014
Διαβάστε περισσότερα...

Τραυματισμός ανηλίκου σε τροχαίο ατύχημα - Αποκλεισμός συνυπαιτιότητάς του στην πρόκληση ατυχήματος - Αναγωγή κατά των ασκούντων την επιμέλεια γονέων του

Έχει γραφτεί από Αναστασία Μήλιου
Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014

traumatismosΓράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*   

Ο Α.Κ ορίζει στο άρθρο 300, ότι αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκταση της, το Δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της.
Η διάταξη του άρθρου 916 του ίδιου κώδικα ορίζει ότι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του δεν ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω  διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι, αν πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου προσώπου σε βάρος προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 10ο έτος της ηλικίας του και επομένως, δεν έχει ικανότητα για καταλογισμό, δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του ανηλίκου το ίδιον αυτού πταίσμα (αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα) για τη μείωση των συνεπειών εις βάρος του αδικοπραγήσαντος. Με άλλα λόγια αν ένα ανήλικο τέκνο ξεφύγει από την εποπτεία των γονέων του, εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και τραυματισθεί, τότε ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ίδιου του ανήλικου τέκνου ένσταση συνυπαιτιότητας για να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης, διότι το ανήλικο δεν έχει ικανότητα καταλογισμού και συνεπώς δεν ευθύνεται για τις πράξεις του.

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
44 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 Δεκ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML